Onze visie op passend onderwijs

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Zamenhof hanteert een leerlinggerichte benadering en werkt samen met ouders, leerlingen en ketenpartners. Onze visie op passend onderwijs is: ‘regulier en in de klas waar het kan, extra en buiten de klas waar het moet’. Hieruit vloeit de belofte voort dat we ons, binnen onze ondersteuningsmogelijkheden, maximaal inspannen voor alle leerlingen die na aanmelding en toelating door de toelatingscommissie aan ons worden toevertrouwd. 


Leerlingondersteuning en -zorg

Veel leerlingen redden zich in onze school met de juiste aandacht van mentoren en coaches en natuurlijk de steun van ouder(s) of verzorger(s). Een deel van de leerlingen heeft echter aanvullende aandacht en ondersteuning nodig. Samenwerking is dan de basis voor de ontwikkeling van deze groep leerlingen. Pedagogisch sterke docenten en instructeurs vormen een veilige basis voor onze leerlingen. Zamenhof staat daarnaast onder ouders en ketenpartners bekend om de benaderbaarheid en laagdrempeligheid in contact. Diverse externe partners zijn zelfs in onze school aanwezig, wat de ondersteuning nabij maakt. Zamenhof heeft bovendien een breed aanbod aan aanvullende ondersteuning, zowel in als buiten de klas. Dit bestaat uit:


Grenzen aan onze ondersteuning

Zamenhof kan aan (heel) veel leerlingen met diverse hulpvragen goed onderwijs bieden. Toch kunnen we niet aan alle hulpvragen voldoen. Het landelijke doelgroepenmodel (Expertisecentrum gespecialiseerd onderwijs) is ons afwegingskader en in principe leidend in ons handelen. Daarnaast begrenst fysieke en/of langdurige mentale onveiligheid door een leerling richting medeleerlingen, zichzelf en/of personeel onze ondersteuning. Dat geldt ook voor structureel verzuim ten gevolge van bv. verslavingsproblematiek en/of psychische klachten. Daarnaast speelt de aanwezige deskundigheid binnen het docententeam, de hoeveelheid tijd en aandacht die nodig is om een leerling de gewenste ondersteuning te bieden en de (on)mogelijkheden van ons schoolgebouw een rol.


Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Bovenstaande (en meer) staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Dit document is hier te downloaden.


Meer informatie en contactpersonen

Onze ondersteuningscoördinatoren vertellen graag meer over de ondersteuningsmogelijkheden van Zamenhof. Ook kunnen zij een goede inschatting maken van de mogelijkheden die onze school kan bieden voor specifieke hulpvragen en ondersteuningsbehoeften. Onze contactpersonen zijn:

voor het vmbo: mevr. Posthuma – t.posthuma@cvo-nf.nl
voor het praktijkonderwijs: mevr. Oosterbos – m.oosterbos@cvo-nf.nl

Natuurlijk kan ook met school gebeld worden. Mochten de functionarissen dan net even niet beschikbaar zijn, dan kunt u terug gebeld worden: 058 – 2347670